+39 (338) 3113790 info@ninosurguladze.com

Napoli, San Carlo Opera Festival 2016: “Aida”

aida_san_carlo
http://www.gbopera.it/2016/07/napoli-san-carlo-opera-festival-2016-aida
Nino Surguladze, voce morbida e sontuosa, senza problemi in ogni zona del proprio registro. Elegante il suo incedere sulla scena, regale, capace di offrire al suo ruolo il giusto accento.

napoli-san-carlo-opera-festival-2016-aida

ბრწყინვალეა ნინო სურგულაძის ამნერისი, ტკბილი და მდიდარი ხმა ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ხმის ნებისმიერ რეგისტრში. ელეგანტურია მისი სცენური მოძრაობები, დედოფლური და თავისი პერსონაჟისთვის სწორი აქცენტის მიმცემი.

ლუკა გაეტა, GBOPERA